מינוי ממונה בטיחות בעבודה

מדינת ישראל הבינה מזמן כי בטיחות היא ערך עליון, בטח ובטח כאשר אנו עוסקים בבטיחות במקום העבודה. על כן נוצר תפקיד ממונה בטיחות בעבודה, תפקיד אשר כל מפעל צריך להכיר ולהיות מודע אליו וזהו בדיוק מטרתו של מאמר זה.

בטיחות בעבודה
חובה חוקית למינוי

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954 (להלן "החוק") קובע כי יש חובה למנות נאמן בטיחות במפעל. סעיפי החוק הרלבנטיים הינם סעיפים 19 ו-20. להלן:

19 נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות

  • מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לעניני בטיחות וגיהות באותו מפעל.

20 נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות

  • (א) מפעל שאין בו ועדת בטיחות רשאים העובדים לבחור מביניהם או למנות נאמנים לעניני בטיחות וגיהות במספר שיאושר על ידי מפקח עבודה אזורי.

    (ב) דרך בחירתם או מינוים של נאמנים לפי סעיף קטן (א), תקופת כהונתם והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינוים, ייקבעו בתקנות.

מכך ומסעיפים אחרים בחוק זה אנו למדים כי במפעל שבו למעלה מ-25 עובדים חבריה של ועדת הבטיחות יהיו ממונים על הבטיחות במפעל ואילו במפעל בו פחות מ-25 עובדים ימונה נאמן בטיחות על ידי העובדים. ועדת הבטיחות תורכב שווה בשווה מנציגי העובדים ומנציגי המעביד.

סעיף 5 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), תשכ"א- 1960 להלן) "התקנות") קובע כי תקופת המינוי של נאמן הבטיחות תהיה ל-3 שנים שלאחריהן ניתן להאריך את תקופת המינוי. סעיף 4 בתקנות קובע כי במינוי חבר ועדה ונאמן יש להתחשב בוותק העבודה שלו במפעל ובערנות והבנה שלו לבטיחות במפעל.

תפקיד הנאמן – זכויות וחובות

סעיף 22 לחוק קובע כי חובות הנאמן הן כדלקמן:

  • לברר את תנאי הבטיחות והגיהות במפעל לפעול לשיפורם.
  • להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות.
  • להודיע בכתב למעביד על ליקויים בבטיחות ובגהות. העתק מכתב ההודעה יימסר למפקח עבודה אזורי.
  • לעיין בכל פנקס. תעודה, דו"ח או כל מסמך אחר הקשורים לבטיחות, שחובה לנהלם או להגישם על פי חוקי העבודה והבטיחות בעבודה.
  • להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

סעיפים 17 ו-22 קובעים בהתאמה הגנה על נאמן בטיחות וועדת בטיחות מפני פיטורים בגין פעולות שעשו הקשורות להיותם נאמני בטיחות. הסעיף קובע כי נאמן בטיחות רשאי לפנות לשר העבודה והרווחה כאשר הוא חושב כי זכות זו נרמסה על ידי המעסיק.

אנו רואים כי החוק מייחס חשיבות ניכרת לתפקיד הנאמן, הן בחובות המוטלות עליו והן בזכויות המקנות לו הגנה מפני המעסיק וזאת עקב העובדה שבטיחות במפעל קשורה למעשה להצלת חיים. מכאן שהנאמן חייב לבצע את תפקידו ואסור ששום גורם ישים לו רגליים וימנע ממנו לעשות כהלכה את משימותיו.

אהבתם את המאמר?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
אריאל יוספי

אריאל יוספי

כלכליסט במקצועו, חובב ספרות ישראלית ועוזר לאנשים לנהל את כספם בצורה טובה יותר.

השאירו תגובה

אולי יעניין אתכם

הובלות קטנות בגבעתיים
אנשי מקצוע

הובלות קטנות בגבעתיים

גרים בגבעתיים ורוצים לעבור בתוך העיר או מחוצה לה? במאמר זה, ננסה להבין כמה דברים חשובים על מציאת הובלה מתאימה וכיצד תוכלו למצוא את המוביל

קרא עוד »